Regulamin Odznaki PTT „Szlak Tarnów – Wielki Rogacz”

1. Odznaka Krajoznawczo-Turystyczna Oddziału PTT w Tarnowie „Szlak Tarnów – Wielki Rogacz” (zwana dalej OKT PTT STWR) jest jednostopniowa. Zostaje ustanowiona dla uczczenia 90. rocznicy utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnowie.

2. Celem OKT PTT STWR jest popularyzacja turystyki górskiej na Pogórzu Ciężkowickim i Rożnowskim oraz w Beskidach, poznawanie walorów przyrodniczych i krajoznawczych tych terenów oraz nawiązanie do historii tarnowskiego Oddziału PTT.

3. Odznakę OKT PTT STWR uzyskuje się poprzez piesze przejście całości szlaku niebieskiego prowadzącego z Tarnowa na Wielki Rogacz. Dopuszcza się podzielenie trasy  na dowolne odcinki oraz pokonywanie ich w dowolnym kierunku i czasie. Odznakę OKT PTT STWR można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi,  np. GOT PTT

4. Do zdobycia odznaki OKT PTT STWR zalicza się wycieczki odbyte od 01.01.2014 roku.

5. Odznakę OKT PTT STWR można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.

6. Poświadczenie odbycia wycieczek do OKT PTT STWR:

a) Poświadczenie odbycia wycieczek dokonuje się na formularzach „Wykaz górskich wycieczek do OKT PTT STRW”, które umieszczone są na stronie internetowej Oddziału: www.ptt.tarnow.pl.

b) Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników TG PTTK, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

c) Przewodnicy GOT PTT  są uprawnieni do potwierdzania odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce, jeśli mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich uprawnień tylko gdy brali udział w wycieczce. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu przejścia trasy przez tę osobę.
d) Odmowa poświadczenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) na formularzu „Wykaz górskich wycieczek do OKT PTT STWR”.

7. Przebieg szlaku:
Tarnów – Zawada – Trzemeska Góra – Tuchów (18,5 km, 4h 50min.) - Burzyn – Brzanka – Jodłówka Tuchowska (11km, 2h 45 min.) – Dąbry – Ciężkowice – Kąśna Dolna – Bruśnik – Falkowa (24 km, 6h 10min.) – Bukowiec – Żebraczka – Przydonica – Bartkowa (14,5 km, 3h 30min.) – Rożnów – Ostra Góra – Tabaszowa – Przełęcz św. Justa (20,5 km, 4h 30min.) – Jodłowiec Wielki – Świdnik – Skrzętla-Rojówka – Jaworz – Sałasz – Miejska Góra – Limanowa (19 km, 5h 30min.)  – Siekierczyna – Jeżowa Woda – Młyńczyska (14 km, 4h 10min.) – Modyń – Zbludza – Kamienica – Ochotnica Dolna (17 km, 5h) – Lubań – Przełęcz Snozka – Czorsztyn (16 km, 5h 25min.) - Przełęcz Osice – Kozia Góra – Łączana – Przełęcz Szopka – Trzy Korony – Ostry Wierch – Góra Zamkowa – Czertezik – Sokolica – Nowy Przewóz (15 km, 6h) – Orlica schronisko – Szafranówka – Łaźne Skały – Durbaszka – Wierchliczka – Przełęcz Rozdziela (15 km, 6h 10min.) – Szczob – Przełęcz Gromadzka – Wielki Rogacz (6,5 km, 2h 15min.)  W sumie ok. 191 km (56h 15min.)

8. Po zebraniu potwierdzeń przejścia całego szlaku, ubiegający się o odznakę przedstawia potwierdzony „Wykaz górskich wycieczek do OKT PTT STRW” komisji weryfikacyjnej GOT PTT przy tarnowskim Oddziale PTT osobiście, bądź przesyłając  pocztą, załączając przy tym zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

9. Po zweryfikowaniu formularza „Wykaz górskich wycieczek do OKT PTT STWR” i otrzymaniu pieczątki potwierdzającej zdobycie OKT PTT STWR, odznakę (w cenie 25 zł - dla członków Oddziału, 30 zł - pozostali) można nabyć w Oddziale PTT w Tarnowie lub zamówić pocztą, dokonując wpłaty na konto tarnowskiego Oddziału PTT- szczegóły na stronie internetowej: www.ptt.tarnow.pl.

10. Nadzór nad OKT PTT STWR sprawuje Komisja ds. GOT PTT przy Oddziale PTT w Tarnowie, która przygotowała regulamin zdobywania odznaki, dokonuje jego korekty w miarę potrzeby i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia Komisji ds. GOT PTT przy Oddziale PTT w Tarnowie podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.

11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji ds. GOT PTT przy Oddziale PTT w Tarnowie.

12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału PTT w Tarnowie

Wykaz_OKT_STWR.docx

 

>>Druk Wykazu Wycieczek OKT PTT STRW<<

Regulamin Odznaki GOT PTT

1. Celem Górskiej Odznaki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (zwanej dalej GOT PTT) jest zachęcanie do poznawania polskich i ościennych gór oraz do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa.

2. GOT PTT można zdobywać w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich w ciągu całego roku.

3.1. O przyznanie GOT PTT można ubiegać się od 10 roku życia - po spełnieniu warunków niniejszego regulaminu.

3.2. Warunkiem przyznania GOT PTT dzieciom w wieku od 10 do 15 lat jest odbywanie wycieczek pod opieką pełnoletnich, doświadczonych turystów górskich.

4.1. Nadzór nad GOT PTT sprawuje Komisja GOT ZG PTT, która przygotowuje regulamin zdobywania tej odznaki, dokonuje w miarę potrzeby jego korekt i opracowuje wzory dokumentacji.

4.2. Ustalenia Komisji GOT ZG PTT podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTT.

5.1. GOT PTT dzieli się na dwie kategorie:

* II kategoria (odznaka "mała") posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty
* I kategoria (odznaka "duża") posiada dwa stopnie: srebrny i złoty

5.2. Odznakę zdobywa się w kolejności: II kategoria i I kategoria.

5.3. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT PTT.

5.4. Każdy stopień odznaki można zdobywać w dowolnej liczbie lat.

5.5. W celu maksymalnego uproszczenia zdobywania odznaki wprowadza się "dni wycieczkowe". Na jeden "dzień wycieczkowy" składa się 6 godz. wędrówki według czasu przewodnikowego. Dopuszcza się łączenie dwóch trzygodzinnych "dni wycieczkowych" w jeden.

5.6. Nadwyżka "dni wycieczkowych" po zweryfikowaniu dowolnego stopnia odznaki w danym roku jest zaliczana na poczet następnego stopnia odznaki.

5.7. Nie zalicza się wycieczki przeprowadzonej na terenia parku narodowego na trasie, na której ruch turystyczny jest zabroniony oraz powtórnych przejść tą samą trasą i w tym samym kierunku w trakcie zdobywania danego stopnia odznaki.

6. Wyodrębnia się następujące krainy górskie:

I - Sudety (w górach ościennych: Jizerske hory, Karkonose, Karkonosske podhuri, Broumovske mezihori, Orucke hory, Rychlerske hory, Ceskomoravske mezihory, Hruby i Nizky Jesenik, Oderske vrchy).
II - Karpaty Zachodnie do Przełęczy Tylickiej (w górach ościennych: Moravskoskoslezske Beskydy, Vsetinske vrchy, Javorniky, Mala Fatra, Oravska Magura, Pieniny, Lubovnianska vrchovina, Kysucka vrchovina, Levocske pohorie, Branisko, Sarisska vichovina, Cerchovske pohorie).
III - Karpaty Wschodnie (w górach ościennych: Nizke Byskydy, Uzska hornatina, Vihorlat, Gorgany, Świdowiec, Czarnohora).
IV - Tatry i Podtatrze (w górach ościennych: Skorusinske pohorie, Chocske pohorie, Tatry, Velka Fatra, Nizke Tatry, Slovensky raj. Spisska Magura)
V - Góry Świętokrzyskie.

7. Warunki uzyskania poszczególnych kategorii i stopni GOT PTT są następujące:

7.1. Kat. II stopień brązowy - odbycie 10 "dni wycieczkowych", w tym minimum trzech dni w dowolnie wybranej krainie górskiej, stopień srebrny - odbycie 15 "dni wycieczkowych", w tym minimum 3 dni w innej krainie górskiej, niż zaliczona w stopniu brązowym, stopień złoty - odbycie 20 "dni wycieczkowych", w tym minimum 3 dni w innej krainie górskiej, niż zaliczone w poprzednich stopniach.

Kat. I stopień srebrny - odbycie 20 "dni wycieczkowych", w tym minimum 5 dni w innej krainie górskiej niż zaliczone w kategorii II, stopień złoty - odbycie 20 "dni wycieczkowych", w tym minimum 5 dni w Tatrach.

7.2. W celu przyznania GOT PTT w kategorii II przedstawia się w wybranej Oddziałowej Komisji GOT PTT lub w Komisji GOT ZG PTT "Wykaz górskich wycieczek odbytych do GOT PTT" z poświadczeniami terenowymi lub podpisami upoważniowych osób wraz z "Wnioskiem o przyznanie GOT PTT" i legitymacją GOT PTT - do 31 marca następnego roku.

7.3. GOT PTT w kategorii I przyznaje wyłącznie Komisja GOT ZG PTT na zasadach jak w pkt. 7.2.

7.4. Wpisy dokonane w legitymacji GOT PTT są świadectwem przyznania GOT PTT i upoważniają do jej wykupienia.

8. Poświadczanie odbycia wycieczek do GOT PTT:

8.1. Poświadczanie odbycia wycieczek dokonuje się na "Wykazie górskich wycieczek odbytych do GOT PTT."

8.2. Poświadczeniami są: pieczątki z obiektów na trasie, czytelne podpisy przewodników GOT PTT, przewodników i ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznych punktach trasy.

8.3. Przewodnicy GOT PTT są uprawnieni do potwierdzania odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne krainy górskie nawet jeśli nie byli obecni na wycieczce, jeśli mają przekonanie, że ubiegający się o odznakę odbył ją rzeczywiście, natomiast poza zakresem swoich uprawnień tylko wówczas, gdy brali udział w wycieczce.

8.4. Odmowa poświadczenia odbycia wycieczki powinna być stwierdzona (wraz z uzasadnieniem) na "Wykazie górskich wycieczek odbytych do GOT PTT."

8.5. Formularze "Wykazów górskich wycieczek odbytych do GOT PTT.", legitymacje i odznaki GOT PTT wszystkich kategorii i stopni nabywa się w Oddziałach PTT.

Oddziały mogą rozprowadzać formularze "Wykazów..." za pośrednictwem schronisk, obiektów noclegowych, gastronomicznych, biur podróży itp.

9. Uprawnienia i obowiązki przewodnika GOT PTT zawiera odrębny regulamin.

10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji GOT ZG PTT.

11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.

>>Wniosek o Przyznanie GOT PTT<<

Regulamin Odznaki GOT PTT "Ku Wierchom"

1. Górska Odznaka Turystyczna Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego "Ku Wierchom" (zwana dalej GOT PTT "Ku Wierchom") jest jednostopniowa.

2. GOT PTT "Ku Wierchom" przeznaczona jest dla dzieci od 8 do 14 lat (w ciągu całego roku kalendarzowego).

3. Celem GOT PTT "Ku Wierchom" jest:

a) zachęcenie dzieci do poznawania polskich gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej

b) informacja o istnieniu i działalności PTT

4. GOT PTT "Ku Wierchom" można zdobywać w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich w ciągu całego roku, w dowolnym okresie czasu.

5. Warunkiem zdobycia GOT PTT "Ku Wierchom" jest spędzenie 12 godzin na szlakach górskich (wg czasu przewodnikowego).

6. GOT PTT "Ku Wierchom" można zdobywać podczas wycieczek rodzinnych, szkolnych, rajdów, w czasie "zielonych" i "białych" szkół i innych imprez turystycznych.

7. Zdobycie normy do przyznania GOT PTT "Ku Wierchom" mogą potwierdzić czytelnym podpisem: rodzice, nauczyciele-kierownicy wycieczek i innych turystycznych imprez szkolnych, przewodnicy, przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy GOT PTT. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji (dotyczy przewodników i przodowników) oraz pieczątką (w wypadku posiadania).

8. Odznakę GOT PTT "Ku Wierchom" przyznają:

a) Oddziałowe Komisje GOT PTT

b) przewodnicy GOT PTT (wykaz przyznanych odznak zawierający imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania zdobywcy odznaki składają w macierzystej Oddziałowej Komisji GOT PTT, lub - w wypadku braku takowej - w Komisji GOT ZG PTT z siedzibą w Radomiu; adres ul.Wośnicka 32a m. 13 26-600 Radom).

9. Nadzór nad GOT PTT "Ku Wierchom" sprawuje Komisja GOT ZG PTT.

10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.

 

>>Druk Wykazu Wycieczek "Ku Wierchom"<<

Historia GOT PTT

Odznaka ma bardzo długą, przeszło sześćdziesięcioletnią tradycję i jest jedną z najstarszych polskich odznak turystycznych (chronologicznie drugą po Górskiej Odznace Narciarskiej, przejętej po wojnie przez PTTK od Polskiego Związku Narciarskiego). Idea odznaki pojmowanej jako wyróżnik poziomu umiejętności turystycznych oraz znawstwa gór przez jej posiadacza, a równocześnie jako swoista materialna nagroda za trud górskiej wędrówki, torowała sobie drogę w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim bardzo powoli. Wynikało to z ideologii Towarzystwa, u której podstaw leżała zasada bezinteresowności w uprawianiu turystyki górskiej. Głównym motywem podejmowania trudu górskich wędrówek były względy natury estetycznej, emocjonalnej i poznawczej. O żadnych innych, bardziej wymiernych, czy tym bardziej materialnych kategoriach nie było mowy. Tak ukształtowany etos turysty górskiego, oficjalnie głoszony przez PTT, obowiązywał przez długi czas aż po lata międzywojenne.

Pod wpływem gwałtownego rozwoju różnego rodzaju dyscyplin sportowych i postępującego w polskim społeczeństwie wzrostu szeroko pojmowanej kultury fizycznej, który nastąpił po I wojnie światowej, w ideologii górskiej, a zwłaszcza w taternictwie, począł zdobywać sobie miejsce kierunek sportowy, którego głosiciele upatrywali sens eksploracji górskiej we współzawodnictwie. Ponieważ taternictwo i turystyka górska od początku swego powstania ściśle się ze sobą łączyły, nadto zaś powiązane były organizacyjnie, znajdując się w obrębie jednego stowarzyszenia (najpierw w TT, potem w PTT), musiało w końcu dojść do przeniknięcia owych sportowych elementów także w sferę ideologii turystyki górskiej. Niebagatelną rolę w owej transformacji ideologicznej odegrała też władza państwowa, która w celu aktywizacji sportowej polskiego społeczeństwa w 1930 r. powołała do życia tzw. Państwową Odznakę Sportową (POS). Odpowiedni resort zwrócił się nawet do PTT z sugestią włączenia się Towarzystwa w system funkcjonowania POS, ale Towarzystwo początkowo odmówiło, motywując to sprzecznością z zasadami ideologicznymi turystyki górskiej.

Idea odznaki jednak, zwłaszcza kiedy w 1932 r. Polski Związek Narciarski ustanowił swoją Górską Odznakę PZN, będącą pierwszą polską odznaką turystyczną, a więc taką, która potwierdzała stopień kwalifikacji turystycznych jej zdobywcy, poczęła zyskiwać pośród członków PTT coraz przychylniejszy grunt. Znalazło to odbicie w przystąpieniu Towarzystwa do akcji POS w 1934 r., powołaniu do życia przez Oddział PTT "Beskid Śląski" w Cieszynie, jeszcze w sezonie letnim tegoż roku, własnej odznaki turystycznej, a także w projekcie Odznaki Huculszczyzny PTT, z którym wystąpił z początkiem 1935 r. Oddział PTT w Stanisławowie. Pod wpływem tych działań wnet pojawiła się myśl, aby akcję odznaki rozszerzyć na całe Towarzystwo. Powołano specjalną komisję, która przygotowała konkretny projekt regulaminu, ustalający m.in. nazwę odznaki jako Odznaka Górska PTT. Owa działalność Towarzystwa nad powołaniem do życia nowej odznaki turystycznej wzbudziła sprzeciwy ze strony PZN, organizacji konkurującej z PTT o prymat w górach, której władze, nie bez podstaw zresztą, zarzuciły PTT powielanie wzorów i stwarzanie konkurencji dla Odznaki Górskiej PZN. Związek uważał, iż nazwa Odznaka Górska jest w opinii społecznej ściśle związana z instytucją Odznaki Górskiej PZN, nadto wskazywał, że użycie dla odznaki PTT zarówno sformułowania Odznaka Górska, jak i terminu przodownik (występującego w Odznace Górskiej PZN) wywoła wśród turystów zamęt i nieporozumienia. Sporne problemy rozstrzygnięto w końcu w ten sposób, iż dla nowej odznaki przyjęto nazwę Górska Odznaka Turystyczna PTT, zaproponowaną przez Stanisława Osieckiego, ówczesnego prezesa Towarzystwa, oraz zgodzono się na określenie przewodnik do GOT w miejsce przodownika. W dniu 23 czerwca 1935 r. Walny Zjazd Delegatów PTT obradujący w Stanisławowie formalnie powołał do życia Górską Odznakę PTT. Szybko też wydano drukiem pierwszy Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTT wraz ze spisem punktowanych wycieczek oraz spisem przewodników do GOT, by akcja odznaki rozpoczęła się jeszcze w bieżącym sezonie turystycznym. Jesienią tegoż roku spośród kilku propozycji na projekt odznaki wybrano projekt nadesłany przez Stefana Osieckiego, wybitnego ówczesnego taternika i andynistę, z zawodu architekta.

Początkowo akcja GOT nie rozwijała się najlepiej. W sezonie 1935 zdobyto raptem 55 odznak, w następnych zaś latach niewiele więcej (1936 - 133 odznaki, 1937 - 165, 1938 - 105). Wzrost ilości zdobywanych odznak nastąpił dopiero po wojnie. Wprawdzie w roku 1948, kiedy akcję GOT wznowiono, zdobyto tylko 52 odznaki, ale już w roku następnym zdobyto ich 857, w roku zaś 1950 osiągnięto liczbę aż 4984 odznak. Były to ostatnie odznaki zdobyte w ramach działalności PTT.

Historia reaktywowanej Odznaki GOT PTT - od 1994 r.

Na posiedzeniu ZG PTT w Czorsztynie, w dniu 23.04.1994r. podjęto uchwałę o reaktywowaniu Górskiej Odznaki Turystycznej Towarzystwa (GOT PTT). Inicjatywa ta miała tyluż zwolenników co przeciwników, trwały dyskusje, zmieniały się Komisje, a najzagorzalsi zwolennicy zaczęli prowadzić samozwańczą akcję GOT wbrew woli Zarządu Towarzystwa. Przeważył pogląd, że odznaka GOT PTT będzie instrumentem oddziaływującym na młode pokolenie i przyciągającym młodzież do Towarzystwa. Postanowiono wprowadzić uproszczenia w procedurze zdobywania GOT, zrezygnowano z numerowanych i punktowanych tras, które zastąpiono wymaganą dla poszczególnych stopni liczbą tzw. dni wycieczkowych.

Po posiedzeniu w Czorsztynie został rozpowszechniony Regulamin GOT PTT. Uchwalono, że od 5 maja 1994 roku będzie można zdobywać odznakę GOT PTT dokumentując przebyte trasy na kartach potwierdzeń. Dyskusyjną pozostała forma graficzna odznaki, która miała być oryginalna i różna od wzoru używanego aktualnie przez PTTK. Wszystkie przedstawione dotychczas projekty zostały odrzucone, nowy miał być przedstawiony do zatwierdzenia na posiedzeniu ZG w październiku 1994 roku.

Po rozesłaniu regulaminu do Komisji ZG ds. GOT i do Zarządu Głównego wpłynęło szereg zastrzeżeń od Oddziałów. W tej sytuacji kol. Romuald Zaręba za zgodą Prezydium ZG zorganizował w dniach 10-12.09.1994 w Karpaczu XI Ogólnopolskie Spotkanie PTT. W organizacji spotkania pomagali kol. Artur Desławski z Wrocławia i koledzy Stanisław Gerega, Jan Gigiel i Zbigniew Wojewódka z Brzegu. Na spotkaniu przygotowano projekt rewizji uchwał w sprawie GOT. Zebrani opowiedzieli się zdecydowaną większością głosów za tradycyjną formą odznaki GOT i poprawili regulamin GOT.

Ostatecznie na posiedzeniu ZG 1 października 1994. w Zwardoniu po wprowadzeniu jeszcze kilku poprawek zatwierdzono regulamin GOT PTT. Uchwalono, że wzory odznak będą tradycyjne (takie jak w 1935 roku). Zatwierdzono pierwszych 62 przewodników GOT PTT.

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama