Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnowie zwołuje na dzień 4 marca 2015 r. (środa)


Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze
Członków Oddziału PTT w Tarnowie

Zgromadzenie odbędzie się w sali na terenie klasztoru xx. Filipinów w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 9. Początek obrad o godz. 17:30 w pierwszym terminie.
W przypadku nieobecności co najmniej 1/2 liczby członków zrzeszonych w naszym Oddziale, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:45, a uchwały będą ważne bez względu na liczbę Członków Oddziału obecnych na Zgromadzeniu.Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Zgromadzenia
3. Uchwalenie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołów z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego (02.03.2012) i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (23.10.2013)
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
6. Sprawozdanie ustępujących władz Oddziału: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
9. Program działania Oddziału na lata 2015-2017
10. Wybory nowych władz Oddziału: Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
11. Wolne wnioski
12. Zakończenie zgromadzenia

Prosimy o niezawodne i punktualne przybycie. Oczekujemy na zgłoszenia kandydatów na Prezesa i do Zarządu Oddziału, a także do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2015-2017. Oczekujemy również na propozycje wniosków do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie oraz propozycje do programu działania na lata 2015-2017.
Informujemy, że sprawozdania merytoryczne i finansowe Oddziału oraz protokoły z Walnych Zgromadzeń zostaną udostępnione do wglądu w lokalu Oddziału podczas spotkania w dniu 18 lutego 2015 r.

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama