02.03.2012 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnowie zwołuje na dzień 2 marca 2012 r. (piątek)

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału

Zgromadzenie odbędzie się w lokalu Oddziału w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 9. Początek zgromadzenia o godz. 17:00.
W przypadku nieobecności w pierwszym terminie więcej niż połowy członków uprawnionych do głosowania, zgromadzenie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 17:15, a uchwały będą ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zgromadzeniu.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zgromadzenia i wybór przewodniczącego oraz sekretarza zgromadzenia
2. Uchwalenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego (27.02.2009) i nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (08.09.2010)
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
5. Sprawozdanie ustępujących władz Oddziału: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
8. Program działania Oddziału na lata 2012-2015
9. Wybory nowych władz Oddziału: Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie zgromadzenia

Prosimy o niezawodne i punktualne przybycie. Oczekujemy na zgłoszenia kandydatów na Prezesa i do Zarządu Oddziału, a także do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2012-2015. Oczekujemy również na propozycje wniosków do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie oraz propozycje do programu działania na lata 2012-2015.
Informujemy, że sprawozdania merytoryczne i finansowe Oddziału oraz protokoły z Walnych Zgromadzeń zostaną udostępnione do wglądu w lokalu Oddziału podczas środowego spotkania w dniu 15 lutego 2012 r.

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama