Po Walnym Zgromadzeniu w O/PTT w Tarnowie

W dniu 27 lutego 2009 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału PTT w Tarnowie. Zgromadzenie rozpoczęło się w pierwszym terminie o godz. 1700, a uczestniczyło w nim 31 z 43 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych. W zebraniu wzięli również udział w charakterze obserwatorów przedstawiciele Zarządu Głównego PTT w osobach: Jerzy Piotr Krakowski – Wiceprezes PTT (O/Mielec) oraz Nikodem Frodyma – Sekretarz PTT (O/Kraków).
Po rozpoczęciu obrad dokonano wyboru przewodniczącego, którym została Renata Gruca i sekretarza w osobie Michała Kani po czym powołano Komisję Mandatową w składzie: Kazimierz Remian – przewodniczący i Marek Burnóg, która stwierdziła prawomocność Zgromadzenia oraz Komisję Skrutacyjną w składzie: Marcin Jeleń – przewodniczący oraz Karolina Dumańska i Aneta Żmuda-Zielińska. W dalszej części wysłuchano sprawozdania Prezesa z działalności, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi dotychczasowego Koła PTT w Tarnowie oraz przystąpiono do wyboru władz nowego Oddziału.
W głosowaniach wybrano na stanowisko Prezesa Jerzego Zielińskiego oraz 6-cio osobowy Zarząd, który po zakończeniu obrad ukonstytuował się na swoim pierwszym posiedzeniu w składzie: Janusz Foszcz i Marek Trojan – Wiceprezesi, ks. Robert Piechnik COr – Sekretarz, Bernadeta Kwaśna – Skarbnik oraz Bogusław Furtek i Kamil Nowak – członkowie Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Piotr Biś – Przewodniczący, Bożena Anna Madeja – Zastępca i Barbara Kasperek – Sekretarz, a do Sądu Koleżeńskiego: ks. Paweł Cyz COr – Przewodniczący, Marcin Wiśniewski – Zastępca i Beata Wideł – Sekretarz.
Na zakończenie obrad zgłoszono i przyjęto wnioski o powołanie przy Oddziale Komisji ds. GOT PTT i Referatu Weryfikacyjnego GOT PTT, nadaniu Oddziałowi w Tarnowie im. ks. Bogusława Królikowskiego COr ze zgromadzenia Księży Filipinów oraz uchwalono system obowiązujących składek członkowskich w tarnowskim Oddziale PTT i ewentualnie w przyszłości należących do niego Szkolnych Kołach PTT.

Jerzy Zieliński


27.02.2009 - Walne Zgromadzenie Członków O/PTT w Tarnowie - (fot. Jerzy Zieliński)

1 % DLA PTT

 

Współpraca

 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
 
 
 
 
 

RABATY DLA CZŁONKÓW

Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama
 
Reklama